Kutse taotlemine

Kutse taotlemine

Taotlusi on võimalik esitada kaks korda aastas: 5. veebruariks ja 5. oktoobriks.

Taotlus saata e-postiaadressil: kutsekoordinaator@gmail.com

Kutse taotlemine toimub kahes osas:
1. Dokumentide nõuetekohane esitamine.
2. Hindamine, mis toimub kahes etapis:
a) esitatud dokumentide põhjal,
b) vestluse käigus, mille aeg lepitakse eraldi kokku peale esimest etappi.

Hindamist viib läbi 3-liikmeline hindamiskomisjon, kutse omistamise otsuse teeb kutsekomisjon.

Õpetaja kutsete taotlemise eeltingimused:

1) töökogemus õpetajana;
2) taotletava kutse kompetentsusnõuetega seotud enesetäiendus.                                                                                         

Kutse taotlemise eeltingimused ja neile vastavust tõendavad dokumendid

Kutse andmise kord

Õpetaja, tase 6

Õpetaja, tase 6 kutsestandard

Õpetaja, tase 6 hindamisstandard

Õpetaja, tase 7

Õpetaja, tase 7 kutsestandard

Õpetaja, tase 7 hindamisstandard

Vanemõpetaja, tase 7 

Vanemõpetaja, tase 7 kutsestandard

Vanemõpetaja, tase 7 hindamisstandard

Meisterõpetaja, tase 8

Meisterõpetaja, tase 8 kutsestandard

Meisterõpetaja, tase 8 hindamisstandard

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

1) avaldus (Kutse taotlemise avaldus)
2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
3) haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d);
4) CV (nt Europassi CV);
5) täiendkoolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad või väljavõte EHIS-est;
6) e-portfoolio;
7) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

 

Kutset taotlevatele õpetajatele on kutse taotlemise hind järgmine:

Meisterõpetaja, tase 8  150.00 EUR
Vanemõpetaja, tase 7  148.40 EUR
Õpetaja, tase 7  148.40 EUR
Õpetaja, tase 6  108.00 EUR

Taotleja kannab selle summa Eesti Õpetajate Liidu arvelduskontole EE171010220256325228 (SEB), selgitusse märkida “Kutse taotlemine + taseme nimetus”  Kui kutsetaotleja soovib arvet, siis ta teavitab sellest kutseandjat e-aadressil eestiopetajateliit@gmail.com ja maksab tasu pärast arve saamist.

Selgitus kutse andmisega seotud kulude arvestamise ja tasumise kohta

Vastavalt kutseseadusele kalkuleerib kutse andja kutse taotlemise ja taastõendamisega seotud tasu suuruse ja see kinnitatakse kutsenõukogu poolt. ( vt ka  Kutsekoja veebilehelt)

Kalkulatsiooni koostamise alused ja kulude katmine  kutseseaduse § 17järgi:

Kutse andmisega seotud kulud ja nende katmine

 (1) Kutse andmise ja kutsetunnistuse väljaandmisega seotud kuludeks loetakse:
1) kutse andmise ettevalmistamisega seotud kulud;
2) kutsekomisjoni ja hindamiskomisjoni tööga seotud kulud;
3) kutse andmise korraldamisega seotud kulud;
4) kutsetunnistuse ja selle duplikaadi tehnilise väljaandmisega seotud kulud.

 (2) Kutse andmisega seotud kulud kaetakse:
1) kutset taotleva isiku poolt või
2) töötajale tööalaseks koolituseks ettenähtud vahenditest või
3) kutseõppeasutuse lõpetajatele üks kord aasta jooksul pärast lõpetamist või
4) tööturuameti piirkondliku osakonna poolt töötutele ja tööotsijatele tööturukoolituseks ettenähtud vahenditest või
5) riigieelarve eraldistest.

 (3) Kui kutsetunnistuse tekst ei ole loetav või selles leidub vigu või kutsetunnistus on hävinud, kaotatud, rikutud või varastatud tunnistuse väljaandja või kutseregistri volitatud töötleja süül, katab duplikaadi väljaandmise kulud väljaandja.

 (4) Kutse andja esitab kutsenõukogule kinnitamiseks kutsetunnistuse väljaandmise kulude kalkulatsiooni.

 (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud isikutelt saadud rahaliste vahendite kasutamise kohta esitab kutsetunnistuse väljaandja kutsenõukogule kord aastas aruande.