Kutse taotlemine

Kutse taotlemine

Taotlusi on võimalik esitada kaks korda aastas: 5. veebruariks ja 5. oktoobriks.

Taotlus saata e-postiaadressil: kutsekoordinaator@gmail.com

Kutse taotlemine toimub kahes osas:
1. Dokumentide nõuetekohane esitamine.
2. Hindamine, mis toimub kahes etapis:
a) esitatud dokumentide põhjal,
b) vestluse käigus, mille aeg lepitakse eraldi kokku peale esimest etappi.

Hindamist viib läbi 3-liikmeline hindamiskomisjon, kutse omistamise otsuse teeb kutsekomisjon.

Õpetaja kutsete taotlemise eeltingimused:

1) töökogemus õpetajana;

2) õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastav haridustase (https://www.riigiteataja.ee/akt/130082013005?leiaKehtiv);

3) taotletava kutse kompetentsusnõuetega seotud enesetäiendus.                                                                                         

Kutse taotlemise eeltingimused ja neile vastavust tõendavad dokumendid

Kutse andmise kord

Õpetaja, tase 6

Õpetaja, tase 6 kutsestandard

Õpetaja, tase 7

Õpetaja, tase 7 kutsestandard

Vanemõpetaja, tase 7 

Vanemõpetaja, tase 7 kutsestandard

Meisterõpetaja, tase 8

Meisterõpetaja, tase 8 kutsestandard

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

1) avaldus (avalduse vorm on siin: Õpetaja kutse taotlemise avaldus
2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
3) haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d);
4) CV (nt Europassi CV);
5) täiendkoolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad või väljavõte EHIS-est;
6) e-portfoolio (näidis: https://sites.google.com/view/katsetus-1-portfoolio/esileht?authuser=0) ;
7) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Kutseeksami tasuhttps://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10499005/hinnad

Taotleja kannab selle summa Eesti Õpetajate Liidu arvelduskontole EE171010220256325228 (SEB), selgitusse märkida “Kutse taotlemine + taseme nimetus”  Kui kutsetaotleja soovib arvet, siis ta teavitab sellest kutseandjat e-aadressil eestiopetajateliit@gmail.com ja maksab tasu pärast arve saamist.

Selgitus kutse andmisega seotud kulude arvestamise ja tasumise kohta

Vastavalt kutseseadusele kalkuleerib kutse andja kutse taotlemise ja taastõendamisega seotud tasu suuruse ja see kinnitatakse kutsenõukogu poolt. ( vt ka  Kutsekoja veebilehelt)

Kalkulatsiooni koostamise alused ja kulude katmise arvestamine on kajastatud  kutseseaduses.